اتصال شهر صدار به شیراز
    
بازدید: 955
    

اتصال شهر صدار به شیراز از مسیر قره پیری
عنوان پروژه : اتصال شهر صدار به شیراز از مسیر قره پیری

پیمانکاراصلی : شرکت جهاد نصر فارس

 

مشاور: مهندسین

پیمانکاردسته دوم : شرکت ابنیه سازان نصر پارس

تاریخ پیمان: 1399/08/27

مدت پیمان: 24 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 534380746049با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس