شیلات

اهمیت شیلات نه تنها بدلیل سهم مهمی كه آبزیان در تأمین غذای مصرفی جامعه دارند، بلكه بخاطر نقش مهمی كه در پایداری اكو سیستم ایفا می كند روز بروز در حال گسترش می باشد. سازمان خواروبار جهانی (فائو) در آینده نقش مهمی را در تأمین غذا، اشتغال، ارزآوری و توسعه روستائی برای آبزی پروری پیش بینی می نماید در كنفرانسهای متعدد جهانی همچون كنفرانس كیوتو در سال 1995، كنفرانس هزاره سوم در سال 2000 میلادی و اجلاسهای جهانی، آبزی پروری را تنها گزینه تأمین پروتئین مورد نیاز آبزیان برای حفظ سرانه در جهان می دانند. در دهه های اخیر رشد روزافزون جمعیت افزایش مصرف مواد پروتئینی در جوامع مختلف و از جمله كشور عزیزمان ایران درپی داشته است و رشد جمعیت و گسترش شهر نشینی، توجه به مواد غذای سلامتی و توسعه زیر ساختهای صنعتی, كشاورزی، عمرانی و خدماتی، شاخص های عرضه و تقاضا فراورده های شیلاتی را تغییر داده است و تقاضا برای آبزیان برای رسیدن به متوسط مصرف سرانه افزایش یافته است. شرکت سبزگامان نصر پارس در ساله های اخیر فعالیت های برجسته ای در این حوزه انجام داده است.