آزادراه شیراز-اصفهان

 

عنوان پروژه :   آزادراه اصفهان-شیراز

موضوع پیمان : انجام عملیات اجرایی قسمتی از مسیر آزادراه اصفهان-شیراز

کارفرما : شرکت سد و عمران پارس گستر

پیمانکار :  شرکت ابنیه سازان نصر پارس

تاریخ پیمان :  1395/03/20

مدت پیمان :    12 ماه

مبلغ اولیه پیمان :   184.849.174.854