آزادراه شیراز-اصفهان

 

عنوان پروژه :   آزادراه اصفهان-شیراز

موضوع پیمان : انجام عملیات اجرایی قسمتی از مسیر آزادراه اصفهان-شیراز

کارفرمای اصلی : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

کارفرما : شرکت سد و عمران پارس گستر