گله دار- دارالمیزان

عنوان پروژه :  گله دار- دارالمیزان

موضوع پیمان :   احداث اتصال لامرد از طریق محور گله دار-دارالمیزان به بزرگراه عسلویه-فیروزآباد

کارفرما :    اداره کل راه و ترابری لارستان

مشاور :     مهندسین مشاور پارس چگالش

پیمانکار: جهاد نصر فارس

تاریخ پیمان :     89/11/28

مدت پیمان :   36 ماه

مبلغ اولیه پیمان :     329.804.449.469