شبکه آبیاری رامشیر
    
بازدید: 1075
    

عنوان پروژه : رامشیر

موضوع پیمان : طرح و ساخت (EPC ) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل راست رامشیر - ناحیه 2

کارفرما : موسسه جهاد نصر

مشاور کارفرما : مشارکت آبکاوش سرزمین – جاماب

مشارکت : شرکت جهاد نصر فارس – دزآب

تاریخ پیمان : 91/3/16

مدت پیمان : 4/5 سال

مبلغ اولیه پیمان : 580.272.034.873با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس