آب و خاک

شوری خاک و آب یکی از مهمترین عوامل تهدید اراضی کشور است که پایداری تولید و دستیابی به امنیت غذایی را با چالش جدی مواجه ساخته و خواهد ساخت. بر اساس مطالعات انجام شده در بر روی منابع خاک کشور، از 18/5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود 8 میلیون هکتار اراضی آبی و از این مقدار حدود 8/6 میلیون هکتار متأثر از شوری می‌باشند. از این رو تعیین وضعیت پراکنش و پهنه‌بندی این خاک ها با مقیاس‌های مدیریت‌پذیر به منظور بررسی روند گسترش و عملیات لازم برای اصلاح و بهسازی است.
برای پاسخ به نیازهای بسیاری از پروژه های اصلاح و بهسازی خاک های شور و سدیمی از قبیل کیفیت آب آبیاری از جمله افزایش نسبت منیزیم به کلسیم و کربناتی بودن آن ها، استفاده از هالوفیت ها برای تولید روغن و علوفه، با توجه به برخورداری از منابع آب دریا و زه آب‌ها از جایگاه ویژه ‌ای در مدیریت خاک و آب در شرایط کشور برخودار است. در این راستا شرکت جهاد نصر فارس دست از تلاش بر نداشته و قدم های موثری در این مسیر برداشته که در زیر به آنها اشاره شده است: