راه سازی

اهميت را هها و طرق ارتباطي در زندگي جمعي بشر امري بديهي است و رشد و تعالي تمدن بشري با جاد هها ارتباط مستقيم داشته است. اهميت را هها تا بدان حد است كه سطح فرهنگي هر منطقه و ميزان توسع هى آن را م يتوان با توجه به دوري يا نزديكي آن به جاد هها تعيين كرد. جاد هها تنها مسير آمد و شد مردم عادي، قواي نظامي و يا بستري كه فعالي تهاي تجاري بر روي آنها انجام گيرد، نبود هاند؛ بلكه به عنوان مه مترين وسيل هى ارتباط جمعي، زمينه هاي انتقال دستاوردهاي فكري و فرهنگي انسانها به يكديگر را فراهم می کرده اند.

مهمترین پروژه های انجام شده و در دست اجرا هلدینگ جهاد نصر فارس عبارتند از: