معدن

درامروز نقش معدن در اقتصاد براي همه افراد کشور اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادي، معدنی، صنعتی و... کاملا روشن است، بخش معدن مزیت شناخته شده اقتصاد است و میتواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند. معادن، تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاري از صنایع اند و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. ایران با حدود 1درصد جمعیت جهان حدود 7درصد ذخایر کشف شده معادن دنیا را داراست که حاکی از وجود بستر مناسب براي سرمایه گذاري در این بخش است.


کشورمان با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، 37 هزارمیلیارد تن ذخایر کشف شده و
57 هزارمیلیارد تن ذخایر بالقوه، در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهاي غنی
از حیث داراییهاي معدنی به حساب میآید.
نقش معادن و منابع در رشد اقتصادي هر کشوري انکار ناپذیر است. بدون تردید بهرهبرداري از معادن کشور، عامل کاملا مثبت و مهمی در رشد و توسعه اقتصادي است. به نظر میرسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریمهاي گسترده اقتصادي، شاید یکی از مهمترین مزیتهاي ایران براي گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیلهاي بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل می شوند.