اتصال شهر صدار به شیراز از مسیر قره پیری

عنوان پروژه : اتصال شهر صدار به شیراز از مسیر قره پیری

پیمانکاراصلی : شرکت جهاد نصر فارس

مشاور: مهندسین 

پیمانکاردسته دوم : شرکت ابنیه سازان نصر پارس

تاریخ پیمان: 1399/08/27

مدت پیمان: 24 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 534380746049