اتصال شهر صدار به شیراز از مسیر قره پیری

عنوان پروژه : اتصال شهر صدار به شیراز از مسیر قره پیری

نام کارفرما : شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید(صدرا)