رامشیر

عنوان پروژه :  رامشیر

موضوع پیمان :  طرح و ساخت (EPC ) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل راست رامشیر - ناحیه 2

کارفرما :    موسسه جهاد نصر