رامشیر

عنوان پروژه :  رامشیر

موضوع پیمان :  طرح و ساخت (EPC ) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل راست رامشیر - ناحیه 2

کارفرما :    موسسه جهاد نصر

مشاور کارفرما : مشارکت آبکاوش سرزمین – جاماب

مشارکت :   شرکت جهاد نصر فارس – دزآب

تاریخ پیمان :   91/3/16 

مدت پیمان :   4/5 سال

مبلغ اولیه پیمان :     580.272.034.873