نیوجرسی صفاشهر

عنوان پروژه: تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی رفوژ میانی خروجی صفاشهرتا پلیس راه

کارفرما:اداره کل راهداری و حمل نقل جاده استان فارس

پیمانکاردسته دوم : شرکت ابنیه سازان نصر پارس

تاریخ پیمان: 1397/02/23

مدت پیمان: 12 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 14,710,095,066