راهسازی فراشبند-فیروزآباد(فاز 2)

عنوان پروژه : راهسازی  فراشبند-فیروزآباد(فاز 2)

موضوع پیمان :   احداث قطعه الف محور فيروزآباد فراشبندكيلومتر 12 تا24

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان فارس