راهسازی فراشبند-فیروزآباد(فاز 2)

عنوان پروژه : راهسازی  فراشبند-فیروزآباد(فاز 2)

موضوع پیمان :   احداث قطعه الف محور فيروزآباد فراشبندكيلومتر 12 تا24

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان فارس

مشاور : مهندسین مشاور پل رود

پیمانکار: جهاد نصر فارس

تاریخ پیمان :  90/9/30

مدت پیمان :   18 ماه

مبلغ اولیه پیمان :   211.453.525.695