عملیات احداث باند دوم محور جهرم ـ لار حد فاصل کیلومتر 352+9 الی 310+33 (قطعه 2)

عنوان پروژه : عملیات احداث باند دوم محور جهرم ـ لار حد فاصل کیلومتر 352+9 الی 310+33 (قطعه 2)

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی لارستان