عملیات احداث باند دوم محور جهرم ـ لار حد فاصل کیلومتر 352+9 الی 310+33 (قطعه 2)

عنوان پروژه : عملیات احداث باند دوم محور جهرم ـ لار حد فاصل کیلومتر 352+9 الی 310+33 (قطعه 2)

پیمانکاراصلی : اداره کل راه و شهرسازی لارستان

 

مشاور: مهندسین مشاور پارس چگالش

پیمانکار اصلی: شرکت جهاد نصر فارس  

پیمانکار دسته دوم : شرکت ابنیه سازان نصر پارس

تاریخ پیمان: 26/03/1399

مدت پیمان: 24 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 847,635,089,089