بناماندگار نصر پارس

شرکت بناماندگار نصر پارس
انجام کلیه فعالیتهای طراحی، نظارت، مشاوره، اجرا و مدیریت پیمان پروژه های انبوه سازی و ساختمان

 

شرکت بناماندگار نصر پارس (سهامی خاص) یکی از شرکت های گروه جهاد نصر فارس که به منظور انجام كليه فعاليتهاي عمراني شامل طراحي، نظارت، خدمات فني و مهندسي مشاوره اي و اجراي پروژه ها، مديريت پيمان، مشاركت و سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني، تا سیسات مکانیکی و برقی داخل كشور و صدور خدمات فني و مهندسي به خارج كشور، از بهمن ماه 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

رشته های های فعالیت این شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

  1. رشته ساختمان شامل تاسيسات و تجهيزات صنايع و واحدهاي اداري، مسكوني، تجاري، صنعتي و ورزشي، نيروگاهها و بيمارستاني.
  2. رشته آب كه در برگيرنده ساخت سدها و بندها، نيروگاه هاي آبي، سازه هاي هيدروليكي تونل هاي انتقال آب، مخازن و شبكه هاي آبياري و زهكشي و انتقال و توزيع آب و فاضلاب و سازه هاي دريائي و ساحلي.
  3. رشته ترابري كه در برگيرنده ساخت راه هاي روستايي، راه هاي فرعي و اصلي، بزرگراه ها، آزاد راهها، راه هاي ريلي، باند فرودگاه، پل هاي بزرگ، تونل ها و عمليات آسفالت و مترو.
  4. رشته تاسيسات و تجهيزات كه در برگيرنده اجراي خطوط انتقال آب، نفت، گاز، تاسيسات مكانيكي و هيدرمكانيكي، تاسيسات و تجهيزات ساختمان ( آب و برق و گاز و فاضلاب) و شبكه هاي گازرساني و تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب.
  5. رشته كشاورزي شامل امور آبياري و بهسازي و اصلاح اراضي و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي و انجام امور آبخيزداري و آبخوان داري.
  6. رشته صنعت شامل استخراج، فرآوري، ذخيره و تبديل مواد خام معدني.
  7. تهيه و ساخت و اجراي قطعات پيش ساخته بتني و مصالح ساختماني.

 

بخشی از فعالیت های انجام شده و در دست اجرا: